Editoriál

Toto moje presvedčenie nesúvisí len s tým, že mám stále k športu a pohybu blízko. Podstatou je: Martin zaostal a ak má dobehnúť potreby, ktoré od neho občania právom očakávajú, musí nabrať dynamiku. Aj toto vydanie MN sčasti odzrkadľuje zložitosť stavu, v akom sa mesto nachádza. Na jednej strane - po dlhej a kvalitnej príprave - teraz „beží“ alebo sa dokončuje viacero investícií, ktoré obnovujú či budujú športovú infraštruktúru a cesty v meste. Na druhej strane treba pripravovať aj nové akcie, pretože zaostávanie sa týka aj kultúry, oddychových zón, nadradenej (strategickej) dopravnej infraštruktúry, ekológie, MHD, odpadového hospodárstva... Vyžaduje si to komunikáciu, spoluprácu, aktivizáciu úradu, vedenia mesta a poslancov, ale aj občanov. Aj preto dávame v MN priestor i pripomienkam občanov.

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17