Editoriál

Napriek všetkým komplikáciám sa život v Martine nezastavuje; naopak. Obsah týchto MN tomu nasvedčuje. Venujeme veľký priestor mimoriadnym projektom, ktoré majú riešiť niekoľkoročné problémy a na roky až desaťročia dopredu. Týka sa to najmä MHD. Len sa žiada podotknúť, že pri takých výnimočných projektoch by malo mesto postupovať rovnako výnimočne: systematicky, so širokou informovanosťou, s čo najširšou podporou zastupiteľstva... Zatiaľ to tak nie je. Zaslúženú pozornosť venujeme aj „kauze Národný cintorín“ a kultúre v meste. Čaká nás ešte veľa práce, aby sme podopreli status kultúrneho centra živou kultúrou. Ďalším projektom, ktorý bude riešiť dlhoročný problém Jahodník, je projekt predajne potravín – prichádza v Martine už známy investor a MN sa budú téme nabudúce venovať podrobne. Samozrejme, nemôžu chýbať informácie o medicínskych projektoch, ktoré tu desaťročia neboli.

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17